Utazó Gyógypedagógusi Hálózat

Bemutatkozás

A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium a térség egyik legnagyobb, meghatározó gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménye. Az Utazó gyógypedagógusi hálózat, mint intézményegység 2013 szeptemberében kezdte meg működését.

Az intézményegység létrejöttével, egy újabb szállal kapcsolódunk a köznevelés rendszeréhez, így részt veszünk olyan integrált pedagógiai feltételek megteremtésében, melyek a sajátos nevelési igényű tanulók, gyerekek különleges gondozási igényeinek kielégítését, a fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges támogatást biztosítják. Kiemelten fontos feladatunk a szegregációs hatások oldása, a társadalmi előítéletek csökkentése, valamint a rászoruló gyermekek és szülők támogatása az esélyteremtés érdekében.

Az utazó gyógypedagógusi hálózat célja, feladatai

Alapvető célunk, a közös gondolkodáson, hatékony együttműködésen alapuló sikeres integráció megvalósítása.

Ehhez kapcsolódó alapfeladatunk,  a sajátos nevelési igényekből fakadó hátrányok minimalizálása. Munkánkat minden esetben a szakértői bizottságok által kiadott, szakértői véleményben meghatározott iránymutatás alapján  végezzük.

Utazó gyógypedagógusként elkötelezettek vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányában. Következetesen magas szakmai igényeink mellett fontosnak tartjuk a mindennapi munkában a folyamatos fejlődést.

Gyermek és személyközpontú nevelési alapelvünk szellemében az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, meglévő készségeire, képességeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük. Feladatainkat az integráló intézménnyel és a családdal való szoros együttműködésben végezzük, tanulóink számára biztonságot adó, elfogadó, támogató légkörben.

Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat ellátási körzete

Az ellátás az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órák (20/2012 EMMI rendelet 137. §) keretében a partnerintézményekben történik.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában részt vállaló többségi intézmények, a szakmai alapdokumentumukban meghatározott feladatellátás alapján vehetik igénybe gyógypedagógiai módszertani intézményünk szakszolgáltatását: az utazó gyógypedagógusi hálózatot.

Az egységesség elvét követve folyamatosan kapcsolatot tartunk a társintézményekkel, valamint a többségi iskolákkal, igény szerint szakmai-módszertani támogatást nyújtunk számukra.

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk – a társintézményekkel közösen kialakított döntésen alapuló területi elosztásnak megfelelően – az alábbi települések általános nevelő-oktató intézményeiben  látja el a sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját.

Cegléd város:  
 • Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
 • Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola
 • Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
Vonzáskörzet:
 • Albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskola
 • Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
 • Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Törteli Szent István Király Általános Iskola
 Az ellátás célcsoportja

A köznevelés intézményeibe járó sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek ellátási jogosultságát megyei és /vagy országos tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, mozgásvizsgáló szakértői bizottságok határozzák meg. „ A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.” (2011 évi CXC. törvény 47. §. (1).)

III. 1. Az ellátottak köre
 • beszédfogyatékos tanulók
 • mozgásszervi fogyatékos tanulók
 • látássérült tanulók
 • hallássérült tanulók
 • értelmi fogyatékos tanulók (tanulásban akadályozott)
 • autizmussal élő tanulók
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
  akadályozott tanulók (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás)
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzdő tanulók
 • kóros aktivitás zavarral küzdő tanulók
III. 2. Az ellátás formája
 • egyéni foglalkozás
 • csoportos foglalkozás
III. 3. Az ellátás időkerete

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete alapján, heti rendszerességgel, a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően a szakértői véleményben foglaltak figyelembevétele mellett meghatározott keretek között.

Az utazó gyógypedagógus feladatai
 1. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók sérülés specifikus fejlesztése:

 • Az utazó gyógypedagógus feladata a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési igényeinek megfelelő ellátás biztosítása
 • Az egyes képességterületek aktuális állapotának vizsgálata
 • A gyermek képességstruktúrájának megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása a foglalkozásokon (a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása az ép funkciókra támaszkodva)
 • A gyermek megfigyelése aktív hospitálás keretében
 • Szükség szerint a speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, és pályaválasztásának segítése
 1. A többségi intézmények pedagógusainak támogatása:

 • Az utazó gyógypedagógus az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében megbeszélést folytathat a gyermek pedagógusaival, együtt gondolkodik, együttműködik a pedagógusokkal a támogató környezet kialakulása és a gyermek fejlődése érdekében
 • A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására, befogadására
 • Támogatás nyújtása az inkluzív szemléletmód kialakítása érdekében
 • Segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
 • Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez, a sérülés típusához szükséges környezet kialakítására
 • Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás ezek beszerzési lehetőségeiről
 • Módszertani tanácsadás
 • Segítségnyújtás az integráló intézmény pedagógusainak, a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában
 • Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében
 1. Kapcsolattartás szülőkkel, gondviselőkkel
 • Tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára
 • Rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása, a gyermek/tanuló fejlődésével kapcsolatosan
 • Az otthon végezhető/végzendő gyakorlatok megbeszélése
 • Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában.

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén – felkészítést nyújtunk a befogadó iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Intézményközi munkaközösség- „szakmai közösség” az integrációban

A 20/2012. EMMI rendelet 138/A. § Törvényi háttér: 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében intézményközi munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok. 2017. szeptember 27 – én a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó többségi iskolákban rehabilitációs tevékenységet folytató szakembereknek részvételével, megalakult az együttnevelést segítő pedagógusok munkaközössége.

 1. A működés feltételei, az együttműködés módja, feladatai

A Losontzi Isván EGYMI utazó gyógypedagógusi intézményegysége működteti az együttnevelést segítő pedagógusok munkaközösségét, ennek érdekében szervező-koordináló, mentoráló tevékenységet látunk el. A társintézményekkel kötött feladatellátási megállapodás alapján az ellátási körzetünkbe tartozó többségi iskolákban alkalmazott, és az utazó gyógypedagógusi hálózatban feladatot ellátó szakemberekből álló szakmai munkaközösséget fogjuk össze. A nem állami fenntartású intézmények önkéntes szándéknyilatkozattal csatlakozhatnak a munkaközösségünkhöz.

Az „intézményközi” szakmai munkaközösség az együttnevelés támogatását, saját alapfeltételeihez mérten, a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően összefogással, kölcsönös együttműködéssel valósítja meg (team munka mentén történő szerveződés). A szakmai munkaközösség a feladatellátás egységessége érdekében ellátási protokollt alkotott.

 1. Kiemelt feladataink, céljaink:
 • Szakmai közösség teremtés, mentorálás
 • A közösség munkájának összehangolása, tanácsadás- információmegosztás, törvényi – jogszabályi támogatás
 • Szakmai-módszertani műhelymunka – jó gyakorlatok megosztása, módszertani ötletbörze beindítása
 • Eszközpark kialakítása, tudásbank létrehozása
 • Szolgáltatási protokoll felülvizsgálata, korszerűsítése – egységes protokoll alkalmazása, nehézségek, ellentmondások, változtatási javaslatok feltérképezése
 • Érzékenyítés, segítségnyújtás a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, a szociális tanuláshoz, a biztonságot nyújtó pozitív motivációs tér megteremtéséhez, a szükségletek kielégítéséhez azok jelentkezésétől az igény fennállásáig
 • Innovatív szemlélet és szakmailag jól felkészült kollektíva kialakítása, melynek tagjai a magas színvonalú nevelés-oktatás megvalósítására törekednek. Ebben prioritást élvez, hogy gyermek- és személyközpontú pedagógiai elvek alkalmazásával szolgáljuk a kitűzött célt
 • Differenciált tanulásszervezési módok kezdeményezése, kooperatív tanulási technikák lehetőségének megteremtése, terápiák bevezetése, alkalmazása
Munkatársaink a 2021-2022-es tanévben:

Intézményegység-vezető: Kónya Anna Mária

Gyógypedagógusok:

 • Gálné Asztalos Kinga
 • Vallyon Nikolett
 • Tímár Anikó
 • Németh Péter
 • Ecseri Anett
 • Soltészné Bencsik Ilona

Konduktorok:

 • Bencsik Dóra
 • Elter Szabina
 • Pistai-Király Erika
Elérhetőségeink:

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cím: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.

E-mail: losontzi@losontzi.hu

Tel: 06 53/310-141

Intézményegység-vezető: Kónya Anna Mária

E- mail: konya.anna@losontzi.hu

Tel: 06 30/585 45 28

Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás