Utazó Gyógypedagógusi Hálózat

Bemutatkozás

A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium a térség egyik legnagyobb, meghatározó gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménye. Az Utazó gyógypedagógiai hálózat, mint intézményegység 2013. szeptemberében kezdte meg működését.

Az intézményegység létrejöttével, egy újabb szállal kapcsolódunk a köznevelés rendszeréhez, így részt veszünk olyan, az együttnevelést segítő pedagógiai feltételek megteremtésében, melyek a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges gondozási igényeinek segítését, a fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges támogatást biztosítják. Kiemelten fontos feladatunk a társadalmi inklúzió teljeskörű segítése, a hátrányok csökkentése, valamint a rászoruló gyermekek, tanulók és szülők támogatása az esélyteremtés érdekében.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat célja, feladatai

Alapvető célunk, a közös gondolkodáson, hatékony együttműködésen alapuló sikeres együttnevelés megvalósítása.

Ehhez kapcsolódó alapfeladatunk a sajátos nevelési igényekből fakadó hátrányok minimalizálása. Munkánkat minden esetben a szakértői bizottságok által a szakértői véleményben meghatározott iránymutatás alapján végezzük.

Utazó gyógypedagógusként elkötelezettek vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányába. Következetesen magas szakmai igényeink mellett fontosnak tartjuk a mindennapi munkánkban a folyamatos fejlődést.

Gyermek- és személyközpontú nevelési alapelvünk szellemében az egyéni különbségek figyelembevételével, a tanulók pozitív tulajdonságaira, meglévő készségeire, képességeire építünk, a fejleszthető képességeiket pedig megerősítjük. Feladatainkat a partnerintézményekkel és a családokkal való szoros együttműködésben végezzük, a gyermekek, tanulók számára biztonságot adó, elfogadó, támogató légkörben.

Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat ellátási körzete

Az ellátás az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órák (20/2012 EMMI rendelet 137. §) keretében a partnerintézményekben történik.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésében részt vállaló többségi intézmények a szakmai alapdokumentumukban meghatározott feladatellátás alapján kérik a gyógypedagógiai módszertani intézményünk szakszolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózatot.

Az egységesség elvét követve folyamatosan kapcsolatot tartunk a partnerintézményekkel, igény szerint szakmai-módszertani támogatást nyújtunk számukra.

Utazó gyógypedagógiai hálózatunk – a partnerintézményekkel közösen kialakított döntésen alapuló területi elosztásnak megfelelően – az alábbi települések intézményeiben látja el a sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját.

Cegléd város:  

§  Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

§  Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola

§  Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

Vonzáskörzet:

§  Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

§  Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola

§  Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

§  Törteli Szent István Király Általános Iskola


Az ellátás célcsoportja

A partner köznevelési intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, akiknek ellátási jogosultságát a szakértői bizottságok a szakértői vélemény alapján javasolják. „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.” (2011 évi CXC. törvény 47. §. (1).)


III. 1. Az ellátottak köre

§  beszédfogyatékos tanulók

§  mozgásszervi fogyatékos tanulók

§  látássérült tanulók

§  hallássérült tanulók

§  értelmi fogyatékos tanulók

§  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók

§  egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem, magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók

 

III. 2. Az ellátás formája

§  egyéni foglalkozás

§  csoportos foglalkozás


III. 3. Az ellátás időkerete

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete alapján, heti rendszerességgel, a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően a szakértői véleményben foglaltak figyelembevétele mellett meghatározott keretek között.

Az utazó gyógypedagógus feladatai

1.       Az együttnevelés során a sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók sérülés specifikus fejlesztése:

§  Az utazó gyógypedagógus feladata a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési igényeinek megfelelő ellátás biztosítása

§  Az egyes képességterületek aktuális állapotának vizsgálata

§  A gyermek képességstruktúrájának megfelelő módszerek, terápiás jellegű technikák alkalmazása a foglalkozásokon

§  A gyermek megfigyelése aktív hospitálás keretében

§  Szükség szerint a speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása

§  Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése

§  A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, és pályaválasztásának segítése

2.    A többségi intézmények pedagógusainak támogatása:

§  Az utazó gyógypedagógus az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében megbeszélést folytat a gyermek, tanuló pedagógusaival, együtt gondolkodik, együttműködik a pedagógusokkal a támogató környezet kialakulása és a gyermek fejlődése érdekében

§  A pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók fogadására, befogadására

§  Támogatás nyújtása az inkluzív szemléletmód kialakítása érdekében

§  Segítségnyújtás a szakértői vélemény értelmezésében

§  Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez, a sérülés specifikumhoz szükséges környezet kialakítására

§  Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztatás ezek beszerzési lehetőségeiről

§  Módszertani tanácsadás

§  Segítségnyújtás az integráló intézmény pedagógusainak, a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában

§  Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében

 

3.   Kapcsolattartás szülőkkel, törvényes képviselőkkel

§  Tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szülei számára

§  Rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása, a gyermek/tanuló fejlődésével kapcsolatosan

§  Az otthon végezhető/végzendő gyakorlatok megbeszélése

§  Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában.

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén – felkészítést nyújtunk a befogadó iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

Intézményközi munkaközösség- „szakmai közösség” az együttnevelésben

A 20/2012. EMMI rendelet 138/A. § Törvényi háttér: 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően az utazó gyógypedagógiai hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében intézményközi munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógiai hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok. 2017. szeptember 27 – én a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolákban rehabilitációs tevékenységet folytató szakemberek részvételével megalakult az együttnevelést segítő pedagógusok munkaközössége.

1.       A működés feltételei, az együttműködés módja, feladatai

Az utazó gyógypedagógiai hálózat működteti az együttnevelést segítő pedagógusok munkaközösségét, ennek érdekében szervező-koordináló, mentoráló tevékenységet lát el. A partnerintézményekkel kötött feladatellátási megállapodás alapján az ellátási körzetünkbe tartozó általános iskolákban alkalmazott, és az utazó gyógypedagógiai hálózatban feladatot ellátó szakemberekből álló szakmai munkaközösséget fogjuk össze. A nem állami fenntartású intézmények önkéntes szándéknyilatkozattal csatlakozhatnak a munkaközösségünkhöz.

Az „intézményközi” szakmai munkaközösség az együttnevelés támogatását, saját alapfeltételeihez mérten, a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően összefogással, kölcsönös együttműködéssel valósítja meg (team munka mentén történő szerveződés). A szakmai munkaközösség a feladatellátás egységessége érdekében ellátási protokollt alkotott.

2.   Kiemelt feladataink, céljaink:

§  Szakmai közösség teremtés, mentorálás

§  A közösség munkájának összehangolása, tanácsadás- információmegosztás, törvényi – jogszabályi támogatás

§  Szakmai-módszertani műhelymunka – jó gyakorlatok megosztása, módszertani ötletbörze beindítása

§  Eszközpark kialakítása, tudásbank létrehozása

§  Szolgáltatási protokoll felülvizsgálata, korszerűsítése – egységes protokoll alkalmazása, nehézségek, ellentmondások, változtatási javaslatok feltérképezése

§  Érzékenyítés, segítségnyújtás a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, a szociális tanuláshoz, a biztonságot nyújtó pozitív motivációs tér megteremtéséhez, a szükségletek kielégítéséhez azok jelentkezésétől az igény fennállásáig

§  Innovatív szemlélet és szakmailag jól felkészült kollektíva kialakítása, melynek tagjai a magas színvonalú nevelés-oktatás megvalósítására törekednek. Ebben prioritást élvez, hogy gyermek- és személyközpontú pedagógiai elvek alkalmazásával szolgáljuk a kitűzött célt

§  Differenciált tanulásszervezési módok kezdeményezése, kooperatív tanulási technikák lehetőségének megteremtése, terápiák bevezetése, alkalmazása


Intézményegység-vezető: Bajdik Zoltán


Elérhetőségeink:

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cím: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.

E-mail: losontzi@losontzi.hu

Tel: 06 53/310-141

Intézményegység-vezető: Bajdik Zoltán

E- mail: bajdik.zoltan@losontzi.hu

Tel: 06 30/585 45 28

Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás