Fejlesztő nevelés-oktatás

Mottónk: „… önmagában véve senki sem szép vagy rút, jó vagy rossz, jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember értéke mindig attól függ, hisznek vagy kételkednek benne”

(Robert Musil)

A fejlesztő oktatás-nevelés I. és II. csoportja a 2019/2020-as nevelési évben.
Gyógypedagógusok: Lengyel Zsuzsanna és Szabóné Mózes Brigitta.

A fejlesztő nevelés-oktatás azon tanköteles korú gyermekek számára nyújt fejlesztési lehetőséget, akik halmozott fogyatékossággal/sérüléssel élik mindennapjaikat.

Az ellátás történhet:

  • saját intézményben külön erre a célra létrehozott csoportban,
  • otthoni ellátás keretében, illetve
  • abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.

Növendékeink esetén elmondható, hogy az ellátás olyan speciális megsegítést takar, amely képes az egyszerre egy időben egymástól független biológiai sérüléseket/károsodásokat a hagyományos pedagógiai eszközöktől eltérő, speciális nevelési-oktatási eljárásokkal kompenzálni.
Az intézményen belüli fejlesztő nevelés-oktatás két csoportban történik, életkor szerinti bontásban. Mindkét csoportban maximálisan hét-hét fő ellátását tudjuk biztosítani.

Csoportjainkban arra törekszünk, hogy a foglalkozásokhoz egyre gazdagabb, speciális eszközök álljanak rendelkezésre. Rehabilitációs tervünk – mely pedagógiai munkánk alapköve – a minél komplexebb megsegítést hivatott segíteni. Feladatunk, küldetésünk, hogy a környezet tárgyait, eseményeit a foglalkozások alkalmaival „közelségbe” hozzuk a gyermekek, fiatalok számára. A tanulási tartalmakat aktív cselekvésbe ágyazottan és minél több érzékelési csatornán megerősített elsajátítással próbáljuk segíteni. Tevékenységeinket kis lépésekre bontottuk annak érdekében, hogy megfelelő módon és időben történő segítséget tudjunk adni tanulóink számára. Pedagógiai munkánkban fontos szempont, hogy a tevékenységeket minél önállóbban végeztessük, ezek gyakoroltatására kiemelt hangsúlyt fordítunk. Fontos számunkra a jó kapcsolat kiépítése a gyermek és a nevelő között. 

Fejlesztési területeink, oktatási tartalmaink:

  • Mindennapos rituálék, biztonságot és állandóságot adó „Reggeli körök”
  • fejlődés-orientált mozgás, érzékelés-észlelés, gondolkodás
  • cselekvés-orientált önkiszolgálás, játék
  • esztétika-orientált zene és művészeti nevelés, illetve ábrázoló-alakító tevékenység.

A tanítás minden nap 8:00-tól 12:35-ig tart, ezt követően a gyermekek hazatérnek otthonukba, de egyedi esetekben igény szerint napközis, délutáni ellátás is igénybe vehető.

A fejlesztő nevelés-oktatásban osztályfokba sorolás, érdemjeggyel történő értékelés nincs, az éves teljesítményt szöveges értékelés formájában rögzítjük. A fejlesztést gyógypedagógusok végzik, akik munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Gyógypedagógiai tevékenységünket nemcsak az oktatási tartalmak közvetítésére terjesztjük ki, hanem az alapvető biológiai szükségletek kielégítésére is, ami a mindennapos tevékenységek személyre szabott fejlesztési céljaival, feladatok és tartalmak kialakításával valósíthatunk meg. A mindennapos gondozás ismétlődései kiváló tanulási lehetőséget biztosítanak a kommunikáció fejlesztésére és ingerek biztosítására. Célunk az önellátás segítése, mellyel igyekszünk a gyermekek, fiatalok élményhorizontját is tágítani. Ezzel a tevékenységgel stabilizáljuk a ránk bízottak szociális kapcsolatait, a mindennapos események megfelelő kis lépésekre bontásával pedig lehetővé tesszük tanulóink számára a helyzethez kapcsolt tevékenységek megtanulását és a gyakorlást.

Mindkét csoportban hangsúlyos szerepet kapnak a Jeles Napok megünneplései és a különböző tematikus napok, melyek a családias hangulatot, összetartozást és közösségi élményt hivatottak szolgálni.

Küldetésünk, hogy olyan gyermekeket vonjunk be az iskoláztatás mindennapjaiba, akik életszükségleteik kielégítésében jelentős segítséget igényelnek. Hitvallásunk, hogy a fejlesztő nevelésben-oktatásban részesülő valamennyi gyermek számára megadjuk az esélyét annak, hogy a legsúlyosabban sérült gyermekek is képesek legyenek csoportjainkban kívánságaikat, szükségleteiket kihasználva saját akaratuk átélésére és megvalósulására.

Hisszük, hogy szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklődni valaki iránt, figyelemmel fordulni felé. Tisztelni úgy, amilyen. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Örülni jelenlétének és szíve szépségének akkor is, ha még nem látszik. Elfogadni, hogy mély, és tartós kapcsolatot kössünk vele.

Dark mode powered by Night Eye
Megszakítás